Regulamin Tribalanga Festival 2020

1. Postanowienia ogólne

“TRIBALANGA FESTIVAL” zwany dalej “Festiwalem“ lub “Imprezą”, odbywa się w dniach 6-9.08.2020 roku w gm.Goniądz.

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Przestrzeń Twórców zwane dalej “Stowarzyszeniem” lub “Organizatorem” z siedzibą: ul. Plac 11 Listopada 17B, 19-110 Goniądz , woj.podlaskie
email : tworcy.biuro@gmail.com

Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu w tym Ochronę, Organizatorów i Obsługę znajdująca się na Terenie Imprezy. 

Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika Festiwalu.

2. Bilety

Bilet” składka akredytacyjna traktowana jako darowizna wspierająca Stowarzyszenie w pokryciu kosztów organizacji imprezy. (Organizatorzy pracują społecznie).

Opłaty uiszczać można:
– za pośrednictwem  internetu na stronie 
https://tribalanga.pl
– w wyznaczonych punktach, ogłaszanych przez organizatora,
– w trakcie Imprezy w wyznaczonym punkcie przy wejściu na teren festiwalu (o ile nie zostanie osiągnięta maksymalna liczba wejść)

Bilety sprzedawane przez internet są imienne i posiadają formę blankietów z unikalnym kodem QR w którym zawarte są dane umożliwiające identyfikację uczestnika. Bilet jest jedynym potwierdzeniem zakupu akceptowanym przy wejściu na Festiwal

Jeden zakupiony Bilet uprawnia do wejścia na teren imprezy tylko jednej osoby. 

Zakupiony Bilet nie podlega wymianie ani zwrotowi.

Możliwa jest przeniesienie/przepisanie imiennego Biletu na innego uczestnika. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem pod adresem tribalanga.tickets@gmail.com .

Uczestnik” osoba uczestnicząca w Imprezie na podstawie ważnego Biletu/zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora.
Każda osoba, niebędąca członkiem Stowarzyszenia, chcąca wziąć udział w imprezie musi dokonać opłaty akredytacyjnej (zakup „Biletu”) . Uiszczenie składki jest równoznaczne z otrzymaniem statusu członka wspierającego Stowarzyszenia na czas trwania Festiwalu.

Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia będąca pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego).

Osoba małoletnia przebywa na Terenie Imprezy tylko i wyłącznie na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje.

(Dzieci do lat 15 pod opieką rodziców nie potrzebują odrębnego biletu wstępu.)

Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis organizatora;

Teren Imprezy (Festiwalu)  wyznaczony na mapie teren, na którym przeprowadzana jest Impreza.

Organizator  może odmówić wstępu na Festiwal oraz przebywania na nim osobom:
– nie posiadającym Biletu/ identyfikatora,
– znajdującym się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
– zachowującym się w sposób odbiegający od ogólnie przyjętych norm zachowań, 
– posiadającym niebezpieczne przedmioty,
– nie posiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/ prawa jazdy/ paszportu)

Przy pierwszym wejściu na teren Festiwalu, uczestnik zobowiązany jest okazać Bilet. Na jego podstawie zostanie mu przyznany identyfikator uprawniający do wejścia i poruszania się po terenie Festiwalu. Identyfikator ma postać opaski na rękę .

Uczestnik może opuszczać i wracać na Teren imprezy dowolną ilość razy. 

Festiwal jest wydarzeniem społecznym, czyli imprezą zwykłą odbywającą się na terenie prywatnym i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010. (Dz.U. Nr 62, poz. 504).

Festiwal ma charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć jedynie osoby będące członkami Stowarzyszenia lub osoby zaproszone/akredytowane przez tę organizację.

Opłatę taką należy uiszczać za pośrednictwem akredytowanych kanałów sprzedaży wymienionych w pkt. Bilety

Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest kolorowa opaska na nadgarstku, którą należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.

Bilety jednodniowe upoważniają do przebywania na terenie festiwalu od godz.12.00 do godziny 12.00 dnia następnego (lub tego samego w przypadku zakupu po godzinie 0.00)

3. Wstęp na teren imprezy

1)  Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety, do których przy pierwszym wejściu po weryfikacji wydawane są identyfikatory/opaski na rękę .

2)  Uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w miejscu widocznym na nadgarstku. 

3)  Dzieci do lat 15 pod opieką rodziców nie potrzebują odrębnego biletu wstępu.

4)  Wzór identyfikatora ustala Organizator, Uczestnik ma obowiązek nosić identyfikator na terenie imprezy w sposób umożliwiający szybką identyfikację uczestnika imprezy. Z identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie identyfikatora. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności.


5)  Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:
a) identyfikatorem/opaską na rękę lecz nie posiadającym Biletu, 
b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie   działających substancji, 
c) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Imprezy, 
e) posiadających gwizdki, trąbki i inne hałaśliwe gadżety, 
g) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
h) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, 
i) nie posiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu),
j) małoletnich do lat 18 bez dorosłych opiekunów;

6) Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jej Terenie zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz organizatorów Imprezy.
Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

7) Każda osoba wchodząca na teren festiwalu po raz pierwszy zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości, oraz okazać Bilet lub Kod który upoważnia do odbioru przysługującej mu akredytacji. Ponadto osoby niepełnoletnie są zobowiązane przebywać pod nadzorem opiekuna.

8) Opaski uszkodzone (przerwane, rozcięte, sklejone, nieczytelne itp.)  są nieważne i podlegają wymianie na duplikat za którego wydanie  ustala się opłatę dodatkową w wysokości 5zł. 

9) Dane podane przy zakupie biletów i przy odbiorze identyfikatorów, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Festiwalu i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Po Festiwalu wszystkie wrażliwe dane są niszczone.

4. Postanowienia ogólne

1) Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne oraz zdrowotne uczestników imprezy.

2) Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników. Oceny klasyfikacji przedmiotu jako niebezpieczny dokonują Służby Porządkowe i Informacyjne.

3) Osoby zachowujące się agresywnie, wulgarnie lub na szkodę festiwalu będą dyscyplinarnie usuwane z terenu Festiwalu. W skrajnych przypadkach przekazane w ręce Policji.

4) Wprowadzanie, wnoszenie zwierząt na teren Imprezy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Organizatora. Nie dotyczy to psów przewodników dla osób niewidomych.

5) Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto uczestnikom zakazuje się:
– wchodzenia i przebywania na obszarach, które nie są dopuszczone dla uczestników,
– przekraczania miejsc odgrodzonych taśmą,
– rzucania wszelkimi przedmiotami,
– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,- zaśmiecania obiektu,

6) Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne będą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne będą przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

7) Uczestnik Festiwalu będący sprawcą szkód materialnych będzie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa .

8) Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany stosować się do zaleceń i decyzji organizatora.

9) Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników wydarzenia o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, lub innych niebezpiecznych sytuacjach.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu w dowolnym momencie. 

11) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbycia z przyczyn niezależnych od organizatora. Przyczynami takimi może być np. ogłoszenie żałoby narodowej, poważna awaria infrastruktury lub inne zdarzenia losowe, siła wyższa. 

W przypadku odwołania wydarzenia, organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet w przypadku odwołania wydarzenie w wyniku wypadków niezależnych od Organzatora ,

12) Wejście na teren wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika wydarzenia w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy.

13) W strefach i pomieszczeniach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie Organizatorzy oraz osoby przez nich upoważnione posiadające identyfikator.

14) Osoby przebywające na Terenie Festiwalu są narażone na ekspozycję na dźwięk o natężeniu, mogącym spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnik zobowiązuje się zachować bezpieczna odległość od źródeł dźwięku i/lub stosować odpowiednią ochronę narządu słuchu. Świadom ryzyka Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących następstw niezastosowania się do zaleceń organizatora. 

15) Prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub reklamowej, a na Terenie Imprezy jest zabronione i grozi dyscyplinarnym usunięciem z Festiwalu .

16) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki. Znalezione przedmioty które trafią do organizatora będą przechowywane przez 14 dni. Pytania w ich sprawie należy kierować mailowo na adres: tribalanga@gmail.com 

17) Każda osoba akredytując się na Festiwal automatycznie potwierdza znajomość Regulaminu.

5. Reklamacje

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

2) Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej do 14 dni od dnia zakończenia Festiwalu na adres korespondencyjny Organizatora w pkt. 1

3) Osobom, którym odmówiono wstępu na Festiwal lub przebywania na jego terenie w skutek nie przestrzegania postanowień regulaminu nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani roszczeń odszkodowawczych.

4) W razie odwołania Imprezy Organizator zobowiązuje się zwrócić cenę Biletu w wysokości jego nabycia w oficjalnej dystrybucji pomniejszonej o prowizję operatorów płatniczych. Organizator nie wypłaca z tego tytułu dodatkowych rekompensat lub odszkodowań.

6. Postanowienia końcowe

1) Korespondencję urzędową do Organizatora należy kierować  na adres wskazany w pkt 1 na piśmie.

2) W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie zastosowanie mają  zapisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego

3) Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej https://tribalanga.pl/bilety oraz przy wejściu na teren Imprezy, oraz u Organizatora:

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku